Planering i bygg- och anläggningsprojekt
Vill du bli bättre på planering?
Nyheter
Planering
Kursmaterial
Kontakta oss!
Projektledning
Malmö högskola och Lunds Universitet

har bidragit till uppbyggnaden av denna kunskapsportalHar du iakttagit symptomer på brister i planeringsarbetet?

 • Många kvalitetsfel har sin orsak i brister i planeringen. T ex krav på uttorkning skall tas med i planeringen.
 • Maskinförråden klagar på att ca 95% av maskinbeställningarna kommer samma dag eller dagen före de behövs på byggarbetsplatsen.
 • Installatörer efterlyser information om vad som skall göras i förväg.
 • Kollektivanställda vill ha delaktighet t ex genom arbetsberedningar.
 • Osäkra/felaktiga leveranstider ger fördyringar för leverantörerna.

Nu finns ett utbildningsmaterial för Planering i bygg- och anläggningsföretag!

Utbildningsmaterialet:

 • kan användas vid t ex företagsinterna kurser.
 • medger även individuell, interaktiv utbildning i planering.
 • använder svensk projektnomenklatur enligt PMBOK (Project Management Body of Knowledge, svensk översättning).
 • omfatta utbildning i tid- och resursplanering så att hjälp sedan kan tas av vilket datorstött system som helst. 
 • stimulerar förmågan att i planeringen ta hänsyn till osäkerhet och risker genom bl a värdering av alternativa utföranden. 
 • innehålla kursavsnitt och övningar som förmedlar kunskap förutom i planeringssystematik :
  • uppbyggnad av kodplan (WBS - Work Breakdown Structure).
  • strukturplan, tidsdata, inkörning och kritisk linje. 
  • rullande planering - teknik för planering på "dagsnivå" där alla parter fås att samarbeta. Cyklisk produktion dvs. vikten av en etappindelad produktion. 
  • arbetsberedning - teknik för kvalitetssäkring och tillvaratagande av de kollektivanställdas kompetens. 
  • installationsplanering och samordning av installationer. 
  • inköps- och leveransplanering. 
  • maskinplanering 
  • planering av arbetsplatsens disposition - placeringsritning.
  • tidplanernas samordning med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner. 
  • avstämning och uppföljning av planer. 
  • planering av organisation och kommunikation. 
  • planering för riskbemötande.

Marknadsföring
Nu har utbildningsmaterialet blivit en bok som säljs av Studentlitteratur. Läs mer om läroboken på Studentlitteraturs hemsida: http://www.studentlitteratur.se/#33594

 

För information

Har du frågor beträffande kursmaterialet? Är du lärar och önskar mer undervisningsmaterial? kontakta då:

Mats Persson
Malmö universitet
mats@byggai.se
tel 070-5511407

Utbildningsmaterialets olika delar är ordnade enligt PMBOK

Projektledning

 

5 Omfattning

5.3 Bestämning av omfattning

 

6 Planering & styrning av tid

6.1 Aktivitetsbestämning
6.2 Aktiviteters ordningsföljd
6.3 Aktiviteters varaktighet
6.4 Upprättande av tidplan
6.5 Tidsstyrning

 

7 Planering & styrning av kostnader

7.1 Resursplanering
7.2 Kostnadskalkylering
7.3 Kostnadsbudgetering
7.4 Kostnadsstyrning

 

8 Kvalitetsledning

8.1 Kvalitetsplanering
8.2 Kvalitetssäkring
8.3 Kvalitetsstyrning

 

9 Organisation

9.2 Organisationsplanering

 

10 Kommunikation

10.1 Kommunikationsplanering

 

11 Riskhantering

11.1 Riskplanering

 

12 Upphandling

12.1 Planering av upphandling

Kursmaterialet har tagits fram med stöd från SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Kursmaterialet kommer att hållas aktuellt, uppdateras och förädlas av Mats Persson vid Malmö universitet - :epost eller tel 070-5511407Ladda hem information i pdf-format: Informationsblad

 
Senast uppdaterad:
2016-07-06 17:04