FEL & BRISTER i NYA BOSTÄDER

Vad kostar bostadsbyggandet - egentligen ???

Startsida
ALLA UNDERLAG
Fel och brister
Kostnader
Kundperspektiv
Byggareperspektiv
Diskussion

 

 

 

 

 

Bilden har inget med projekten i studien att göra.

Foto: Lotta Sigfrid 2006 ©

INDIREKTA KOSTNADER FÖR 

FEL OCH BRISTER I NYA BOSTÄDER

 

Under 2006 genomfördes i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Byggnadsekonomi samt tre etabelarde byggföretag en studie avseende fel och brister i nyproducerade bostäder.

 

Syftet har varit att definiera problemet kring fel och brister i nybyggda bostäder och indikera hur allvarligt problemet är bl a i form av identifiering av indirekta kostnader. Studien finansierades av Boverkets Byggkostnadsforum.

 

HÄR PRESENTERAS ÖVERSIKTLIGT PROJEKTET, NÅGRA AV RESULTATEN, DISKUSSIONER SAMT KOMPLETTERANDE UNDERLAG SOM INTE FINNS I RAPPORTEN.

 

Underlaget i studien baseras på:

  • olika individers upplevelser och erfarenheter samt
  • på en översiktlig analys av tillhandahållna besiktningsprotokoll.

Studien är kvalitativ och uppdelad i:

  • inledande intervjuer med anställda vid byggföretag respektive några kunder från olika byggprojket med olika beställare (kontrollgruppen).
  • enkätundersökning bland kunder och anställda från sex avslutade bostadsprojekt.

Avgränsningar

Studien inriktar sig enbart på småhus (äganderätt) och bostadsrätter samt på hanteringen av de fel och brister som funnits kvar EFTER det att de boende flyttat in i sin nya bostad.

Endast indirekta kostnader har beaktats. Faktiska åtgärdskostnader har betraktas som direkta kostnader för byggföretagen och ej ingått i studien.Intervjuunderlag och projekturval är avgränsat till en typ av bostadsprojekt. Eftersom underlagen i studien är begränsade kan resultaten inte ses som statistiskt bekräftade. Konsekvenser och kostnadsbedömningar för all bostadsproduktion har gjorts översiktligt med hjälp av antaganden och extrapolering.

 

Eftersom flera kostnadsposter inte kunnat kvantifieras i förstudien och de studerade projekten haft en relativt låg problemnivå avseende fel och brister efter inflyttning kan de framräknade resultaten i underkant av verkliga kostnader.

PROJEKTRESULTATET KAN HÄMTAS FRÅN DENNA WEBBSIDA: 

 

ORIGINALRAPPORT

(Lotta Sigfrid 2007) 

 

Bilagor 

(till: ALLA UNDERLAG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄNKAR /KONTAKTLunds Tekniska Högskola, Byggnadsekonomi

(www.bekon.lth.se)

 

Boverkets

Byggkostnadsforum kommer under våren 2007 även att - i egen rapport - redovisa projektresultatet.  


Till Byggkostnadsforum (www.byggkostnadsforum.se)

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2007-03-09 15:02